Απεντόμωση, Μυοκτονία & Απολύμανση 

 Καλέστε μας 

 Σχεδιασμός & Αδειοδότηση Επιχειρήσεων 

 Καλέστε μας 

 Συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων 

 Καλέστε μας 

 Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2021-2027 

 Καλέστε μας 

Πληροφορίες Συστημάτων Ποιότητας


Η DrasiCon είναι ο συνεργάτης σας για την απόκτηση μιας επαγγελματικής πιστοποίησης. Οι έμπειροι σύμβουλοί μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν στην εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων για τα επιχειρηματικά πρότυπα ISO, HACCP και SA, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά σε αυτή τη σελίδα.

ISO 9001 +

Η DrasiCon παρέχει στους πελάτες της ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο τομέα διαχείρισης της ποιότητας, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των οποίων περιλαμβάνει:


1. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης

2. Σχεδιασμός και τεκμηρίωση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης (Οργανόγραμμα, καταμερισμός ρόλων και θέσεων εργασίας, ορισμός υπευθύνου διαχείρισης ποιότητας, καθηκοντολογίων)

3. Έκδοση πολιτικής ποιότητας

4. Στρατηγικός σχεδιασμός και Ανάπτυξη των λειτουργικών διαδικασιών και της αντίστοιχης τεκμηρίωσης.

5. Έκδοση εγχειριδίου ποιότητας

6. Εκπαίδευση εμπλεκομένων - αρμοδίου προσωπικού

7. Παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Συστήματος

8. Αναθεώρηση και προσαρμογή του Συστήματος Ποιότητας στις δημιουργούμενες ανάγκες της επιχείρησης.

9. Διενέργεια πλήρους εσωτερικής επιθεώρησης από έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας και εφαρμογή των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών (εάν υπάρχουν)

HACCP - ISO 22000 +

Η δημιουργία νέων δεδομένων στον τομέα της Ασφάλειας των τροφίμων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (93/43/ΕΕ) και από την ισχύουσα πλέον Ελληνική νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000), απαιτείται η εφαρμογή, διατήρηση και αναθεώρηση συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Points) για τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν και προσφέρουν προς πώληση προϊόντα.


Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων HACCP περιλαμβάνει:


1. Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων HACCP περιλαμβάνει:

2. Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου που θα πρέπει να παρακολουθηθούν έτσι ώστε να εξαλείψουν ένα κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν τη πιθανότητα εμφάνισής τους (Κρίσιμα σημεία ελέγχου)

3. Καθορισμός των κρίσιμων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου

4. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου

5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη των λειτουργικών διαδικασιών και της αντίστοιχης τεκμηρίωσης που θα πλαισιώνουν την ανάλυση επικινδυνότητας των κρίσιμων σημείων ελέγχου

6. Εκπαίδευση αρμοδίου προσωπικού

7. Έκδοση εγχειριδίου Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

8. Επικύρωση της ορθής λειτουργίας του συστήματος HACCP με την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων

9. Διενέργεια πλήρους εσωτερικής επιθεώρησης από έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας και εφαρμογή των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών

ΙSO 14001 - EMAS +

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 περιλαμβάνει:


1. Την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της δραστηριότητας της επιχείρησης και τον εντοπισμό όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης

3. Την θέσπιση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων

4. Εκπαίδευση εμπλεκομένων - αρμοδίου προσωπικού

5. Παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του συστήματος

6. Αναθεώρηση και προσαρμογή του συστήματος ποιότητας στις δημιουργούμενες ανάγκες της επιχείρησης

7. Διενέργεια πλήρους εσωτερικής επιθεώρησης από έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας και εφαρμογή των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών

BRC και IFS +

To British Retail Consortium είναι ένας εμπορικός σύνδεσμος που αντιπροσωπεύει το 90% του λιανικού εμπορίου στη Μεγάλη Βρετανία. Το BRC περιλαμβάνει ένα αριθμό σημαντικών θεμάτων που αφορούν το λιανικό εμπόριο και τον πελάτη, συμπεριλαμβανόμενου της υγιεινής των τροφίμων, των νομοθεσιών, του σχεδιασμού, της εργασίας και του περιβάλλοντος. Το πρότυπο αναπτύχθηκε από το British Retail Consortium για τις επιχειρήσεις που διανέμουν τρόφιμα τα οποία φέρουν πιστοποιημένα σήματα.


Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων BRC περιλαμβάνει :


1. Aνάλυση υφιστάμενης κατάστασης. Πραγματοποιείται επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης για τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του προτύπου BRC

2. Σχεδιασμός της τεκμηρίωσης που αφορά την οργανωτική δομή της επιχείρησης ( οργανογράμματα - καταμερισμός ρόλων και θέσεων εργασίας - έκδοση καθηκοντολογίων )

3. Έκδοση πολιτικής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων της επιχείρησης

4. Εκπαίδευση προσωπικού και εμπλεκομένων

5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη των λειτουργικών διαδικασιών και της αντίστοιχης τεκμηρίωσης

6. Έκδοση μελέτης HACCP και των κρίσιμων σημείων ελέγχου για την υγιεινή και ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων της επιχείρησης

7. Σταδιακή εφαρμογή των λειτουργικών διαδικασιών σε συνάρτηση με την εκπαίδευση των αντίστοιχων εμπλεκομένων της επιχείρησης

8. Αναθεώρηση και προσαρμογή του συστήματος ποιότητας στις δημιουργούμενες ανάγκες της επιχείρησης

9. Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος

10. Έκδοση ρεαλιστικών και μετρήσιμων σκοπών και στόχων που από την Διοίκηση της επιχείρησης οι οποίοι θα απορρέουν από την Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας της επιχείρησης

11. Επικύρωση της ορθής λειτουργίας του συστήματος με τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων

12. Διενέργεια πλήρης εσωτερικής επιθεώρησης από έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας και εφαρμογή των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειώνTo International Food Standard είναι ένα υβριδικό πρότυπο του ISO 9001 και του HACCP το οποίο εφαρμόζεται σε χώρους παρασκευής, αποθήκευσης και μεταποίησης των τροφίμων με σκοπό την παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Το IFS αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από τις γερμανικές και γαλλικές αλυσίδες Super Market.

ISO 45001 +

H DrasiCon παρέχει στους πελάτες της ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών που στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει:


1. Την ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα της ανάλυση επαγγελματικού κινδύνου και την συμμόρφωση στις απαιτήσεις των προδιαγραφών

2. Την σύνδεση των εν λόγω διαδικασιών με αυτές του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας εφόσον υπάρχει στην επιχείρηση

3. Την υποβοήθηση των εργαζομένων για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης

4. Την υποβοήθηση στην σύνταξη Προγράμματος Υγιεινής και Ασφάλειας όπου καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης

5. Την διενέργεια επιθεωρήσεων και την αναγνώριση σημείων μη συμμόρφωσης

6. Την εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας

7. Την εκπαίδευση του προσωπικού στο Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας που έχει αναπτυχθεί

ISO 17025 +

Μελέτη για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45001 (ISO 17025)


1. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του εργαστηρίου

2. Στρατηγικός σχεδιασμός του Συστήματος για την Διαπίστευση

3. Αναγνώριση όλων των μεθόδων δοκιμών που πραγματοποιούνται βάσει διεθνών προτύπων ( ISO, ASMT, DIN κ.λ.π.) και των μεθόδων που απαιτείται να επικυρωθούν από το ίδιο το εργαστήριο

4. Ανάπτυξη προτάσεων για το πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας των Εργαστηριακών Δοκιμών

5. Σύνταξη των Διαδικασιών Ποιότητας που απαιτούνται για να καλύψουν όλες τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου

6. Σύνταξη της Εγχειριδίου Ποιότητας που να περιγράφει την Πολιτική Ποιότητας του Εργαστηρίου

7. Παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας

8. Διενέργεια επιθεωρήσεων, αναγνώριση σημείων μη-συμμόρφωσης

9. Εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους

10. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού της επιχείρησης

SA 8000 +

Το SA8000 είναι ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο που αφορά την κοινωνικά υπεύθυνη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Βασίζεται στις αρχές δεκατριών διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί εργαλείο για την εφαρμογή των αρχών αυτών στην καθημερινότητα της εργασίας. Οι εταιρείες που επιδιώκουν την αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να λάβουν υπόψη το τρίπτυχο των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών τους και αφού υλοποιήσουν τις απαραίτητες βελτιώσεις, να προχωρήσουν στη σχετική πιστοποίηση.

ΕΝ 16636 +

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες και τις ικανότητες διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών για την προστασία της δημόσιας υγείας, των περιουσιακών στοιχείων και του περιβάλλοντος. Αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο ισχύει για όσους έχουν την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, της σύστασης και της επακόλουθης εκτέλεσης των καθορισμένων διαδικασιών ελέγχου και πρόληψης. Οι απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτό το πρότυπο έχουν σχεδιαστεί για να εφαρμόζονται σε οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών του οποίου η δραστηριότητα εμπίπτει σε αυτό το πεδίο, δηλαδή το στοχευμένο πεδίο εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων κατά των παρασίτων.