Απεντόμωση, Μυοκτονία & Απολύμανση 

 Καλέστε μας 

 Σχεδιασμός & Αδειοδότηση Επιχειρήσεων 

 Καλέστε μας 

 Συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων 

 Καλέστε μας 

 Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2021-2027 

 Καλέστε μας 

Σχεδιασμός & Αδειοδότηση Επιχειρήσεων


Η μεθοδολογία μας

Για την διαδικασία σχεδιασμού των εγκαταστάσεων και στην συνέχεια την σύνταξη των μελετών για την έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, λαμβάνουμε υπόψη το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος, την οργάνωση και τους διαθέσιμους πόρους στην εκάστοτε επιχείρηση. Σκοπός είναι να οδηγήσουμε στην επιτυχή σχεδίαση που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησης, τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και την γρήγορη υλοποίηση του έργου.Προέλεγχος +

Σκοπός του προελέγχου είναι ο έλεγχος του ακινήτου που κατέχει η επιχείρηση (ή του πιθανού ακινήτου που επιθυμεί να αποκτήσει ή μισθώσει), ως προς το αν ικανοποιεί τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας για την δυνατότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (χρήση γης, νομιμότητα ακινήτου, καταλληλότητα ακινήτου βάση υγειονομικών διατάξεων κ.α.).

Μελέτες +

Η εταιρεία μας θα συντάξει όλες τις μελέτες καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα και θα αναζητήσει όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Προέγκριση +

Η εταιρεία μας προετοιμάζει και καταθέτει το φάκελο προέγκρισης σε όποια δημόσια αρχή είναι απαιτητό, για να γίνει η εγκατάσταση της επιχείρησης.

Έκδοση Άδειας +

Η εταιρεία μας, προετοιμάζει και καταθέτει όλους τους φακέλους στις κατά τόπους υπηρεσίες αναλόγως το είδος της επιχείρησης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.α.).