Απεντόμωση, Μυοκτονία & Απολύμανση 

 Καλέστε μας 

 Σχεδιασμός & Αδειοδότηση Επιχειρήσεων 

 Καλέστε μας 

 Συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων 

 Καλέστε μας 

 Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2021-2027 

 Καλέστε μας 

Έλεγχος και Σύνταξη Μελετών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων


Η μεθοδολογία μας

Η διαδικασία για την ένταξη μιας επιχείρησης σε προγράμματα επιδότησης από Εθνικούς και Ευρωπαικούς πόρους είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση, γιατί δυστυχώς δεν μπορούν να έχουν πιθανότητες να λάβουν επιδότηση όλες οι επιχειρήσεις. Αυτό καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από αντικειμενικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (κύκλος εργασιών, κερδοφορία, θέσεις εργασίας κ.α.). Η DrasiCon, σεβόμενη την εμπιστοσύνη των πελατών της, έχει ως πολιτική της να μήν αναλαμβάνει επιχειρήσεις που έχουν μικρή πιθανότητα για οικονομική ενίσχυση και τις ενημερώνει για τους λόγους της μή παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών της.


Προέλεγχος +

Σκοπός του προελέγχου είναι ο έλεγχος το κατά πόσον είναι δυνατό η επιχείρηση να είναι «εν δυνάμει» δέκτης πιθανής επιδότησης από κάποιο πρόγραμμα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, κ.α.), ελέγχοντας δεδομένα της επιχείρησης, όπως είδος δραστηριότητας, γεωγραφική περιοχή, οικονομικά στοιχεία κλπ.

Καταγραφή Αναγκών για Επιδότηση και Σύνταξη Μελέτης +

Η DrasiCon συζητά με την επιχείρηση (όταν είναι δυνητικά επιλέξιμη για επιδότηση) τις ανάγκες που έχει για να χρηματοδοτηθεί, και υποδεικνύει το «μείγμα» των δράσεων που χρειάζεται να εντάξει στην επενδυτική της πρόταση για να μεγιστοποιήσει την βαθμολογία της από τις αρχές αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης κ.ά. ). Τέλος προχωρά η στη σύνταξη της μελέτης.

Κατάθεση Μελέτης +

Η εταιρεία μας καταθέτει την επενδυτική πρόταση στους φορείς που υλοποιούν την δράση (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης κ.ά. ). Παρακολουθούν την εξέλιξη της πορείας της πρότασης, μέχρι την ανάδειξη των επιλέξιμων προς επιδότηση επιχειρήσεων.

Παρακολούθηση Πορείας Υλοποίησης Έργου & Ολοκλήρωση +

Η εταιρεία μετά την ένταξη της επιχείρησης, παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου που λαμβάνει την επιδότηση, και καθοδηγεί την επιχείρηση στην σωστή καταγραφή των αριθμητικών και τεχνικών στοιχείων, ώστε η επιχείρηση να λάβει απρόσκοπα την οικονομική ενίσχυση.