Απεντόμωση, Μυοκτονία & Απολύμανση 

 Καλέστε μας 

 Σχεδιασμός & Αδειοδότηση Επιχειρήσεων 

 Καλέστε μας 

 Συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων 

 Καλέστε μας 

 Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2021-2027 

 Καλέστε μας 

Συστήματα ΙSO, HACCP, SA και ΕΝ


Η εταιρεία μας αναπτύσσει συστήματα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων που είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στην οργάνωση της εκάστοτε επιχείρησης. Στόχος είναι να οδηγήσουμε την επιχείρηση αξιόπιστα στην πιστοποίησή της στο εκάστοτε επιθυμητό σύστημα.


Η μεθοδολογία μας

Για την ανάπτυξη των συστημάτων λαμβάνουμε υπόψη το μέγεθος, την οργάνωση και τους διαθέσιμους πόρους στην εκάστοτε επιχείρηση. Σκοπός είναι να οδηγήσουμε στην επιτυχή πιστοποίηση του Συστήματος της επιχείρησης και να δημιουργήσουμε ένα χρηστικό εργαλείο.Διαγνωστική Μελέτη +

Σκοπός της μελέτης είναι η αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα. Η διαγνωστική μελέτη που θα συντάξει σύμβουλος της εταιρείας μας, θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη, εφαρμογή και την τελική Πιστοποίηση του εκάστοτε Συστήματος.

Ανάπτυξη Συστήματος +

Ο Σύμβουλος της εταιρείας μας θα συντάξει το εγχειρίδιο του Συστήματος στο οποίο θα απεικονίζονται οι διαπιστώσεις για την υπάρχουσα δομή και λειτουργία της επιχείρησης καθώς και οι προτάσεις για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου.

Δοκιμαστική Εγκατάσταση Συστήματος +

Κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή, ο Σύμβουλος της εταιρείας μας θα προβεί στην ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης. Θα πραγματοποιήσει εσωτερικές επιθεωρήσεις ελέγχοντας για τυχόν αποκλίσεις και αστοχίες και θα προβεί σε διορθωτικές ενέργειες.

Πιστοποίηση Συστήματος +

Η επιχείρηση σε συνεργασία με τον Σύμβουλο της εταιρείας μας, θα προβεί στην επιλογή του Διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης ο οποίος θα κληθεί να επιθεωρήσει την επιχείρηση ώστε να χορηγηθεί το Πιστοποιητικό με τις απαιτήσεις του εκάστοτε Προτύπου.